عارف: روند اجراي گفت و گوي ملي بايد سرعت بيشتري يابد

رئيس فراكسيون اميد گفت: بخش هايي از حاكميت براي برداشتن برخي موانع و جلوگيري از برخي اقدامات با تلقي سياسي پيشقدم شوند كه اين باعث انسجام و تفاهم ملي بيشتر مي شود. به گزارش ايسنا، محمدرضا عارف در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما به عنوان مبدع ايده گفت وگوي ملي بايد چه اقداماتي براي كنار گذاشتن اختلافات در شرايط فعلي انجام داد، گفت: همدلي و انسجام داخلي ضرورت حياتي براي كشور است كه ما با همين نگاه در چند سال گذشته در مجلس گام برداشتيم.

در اوايل مجلس دهم ايده گفت وگوي ملي توسط يكي از اعضاي فراكسيون اميد مطرح شد چون با همدلي و انسجام و وحدت مي توان از مشكلات عبور كرد. يكي از كارها براي رسيدن به همدلي و انسجام، گفت وگوي ملي است كه جلساتي هم در مجلس با همين رويكرد برگزار شده است. وي افزود: جلساتي با محوريت گفت وگوي ملي در بيرون از مجلس هم برگزار مي شود كه در مجموع روند طي شده راضي كننده است ولي بايد سرعت بيشتري داشته باشد. بايد در شرايط فعلي بخش هايي از حاكميت براي برداشتن برخي موانع و حصرها و جلوگيري از برخي اقدامات با ظاهري قضايي با تلقي سياسي همچون برخي احضارها، پيشقدم شوند كه در اين صورت شرايط براي انسجام و تفاهم ملي بيشتر مي شود.

عارف نمونه اين همدلي و تفاهم را پوشيدن لباس سپاه توسط نمايندگان در يك جلسه مجلس در اعتراض به قرار دادن نام سپاه در ليست گروه هاي تروريستي امريكا دانست و گفت: در آن روز تنها يك صدا از مجلس شنيده شد، سپاه نهاد برآمده از انقلاب است كه همه روي خدماتش وفاق داشتند.

مي توان از انسجام اخير در حمايت از سپاه و به دنبال آن راي قاطع به طرحي با اين مضمون در مجلس به عنوان الگويي براي انسجام بيشتر و حل برخي از مشكلات و مسائل كشور استفاده كرد.